Lokasi

Google Maps :

  • Xin Zhong School Central Park (KB dan TK)

  • Xin Zhong School Pakuwon City (SD, SMP, dan SMA)